Portada
revista de Festes
Moros i Cristians
d’Alcoi 2018

(cat)
L'Associació de Sant Jordi és l'entitat encarregada de l'organització de les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi. Anualment edita una revista que compta amb reportatges d'investigació històrica, articles literaris i serveix com a preludi d'aquesta festivitat d'Interès Turístic Internacional.

La portada de la revista 2018 va ser encarregada al dissenyador gràfic Ignacio Doménech. El disseny comunica l'ordre de les 28 filaes (comparses) dels Moros i Cristians d'Alcoi de la passada edició. Cadascuna representada amb un detall minimalista il·lustratiu de cada trage, donant importància al color identitari que el fa reconeixible repecte a les altres agrupacions festeres. Totes les filaes dels dos bàndols estan juntes, com en una diana, que simbolitza en el seu conjunt la unió i la convivència de les dues cultures, que en conclusió, és un dels valors que identifica a aquesta festa. Hi predomina entre tota la part informativa el títol «AL-COI», separat i fent una referència etimològica al probable origen àrab del nom de la ciutat.

La portada va suposar un trencador canvi respecte a les edicions anteriors on predominava la pintura artística, optant així per una infografia amb il·lustració digital/vectorial per primera vegada en la història d'aquesta publicació.


(esp)
La Associació de Sant Jordi es la entidad encargada de la organización de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Anualmente edita una revista que cuenta con reportajes de investigación histórica, artículos literarios y sirve como preludio de esta festividad de Interés Turístico Internacional.

La portada de la revista 2018 fue encargada al diseñador gráfico Ignacio Doménech. El diseño comunica el orden de las 28 filaes (comparsas) de los Moros y Cristianos de Alcoy de la pasada edición. Cada una representada con un detalle minimalista ilustrativo de cada traje, dando importancia al color identitario que lo hace reconocible repecto a las otras agrupaciones festeras. Todas las filaes de los dos bandos están juntas, como en una diana, que simboliza en su conjunto la unión y la convivencia de las dos culturas, que en conclusión, es uno de los valores que identifica a esta fiesta. Predomina entre toda la parte informativa el título «AL-COI», separado y haciendo una referencia etimológica al probable origen árabe del nombre de la ciudad.

La portada supuso un rompedor cambio con respecto a las ediciones anteriores donde predominaba la pintura artística, optando así por una infografía con ilustración digital/vectorial por primera vez en la historia de esta publicación.


(eng)
The Associació de Sant Jordi is the entity in charge of the organization of the Moors and Christians Festival of Alcoy (Alicante). Annually publishes a magazine with reports of historical research, literary articles and serves as a prelude of this Fiesta of International Tourist Interest.

The cover of the 2018 magazine was commissioned to graphic designer Ignacio Doménech. The design communicates the order of the 28 filaes (groups) in the event in the last edition. Each represented with a minimalist detail illustrative of each costume, giving importance to the identity color that makes it recognizable to the other festive groups. All the filaes of the two sides are together, which symbolizes the union and coexistence of the two cultures, which in conclusion, is one of the values that identifies this festivity. The title ‘AL-COI’ prevails among the whole informative part, separating and making an etymological reference to the probable arabic origin of the city name.

The cover was a groundbreaking change compared to previous editions where artistic painting predominated,  opting for an infographic with digital/vector illustration for the first time in the history of this publication.


© 2021 Ignacio Doménech